Support Pack

การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บริษัทมีนโยบายการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย
ดังนั้นสินค้าที่ผลิตออกจากบริษัทจะมีการควบคุมการผลิต
ตั้งแต่การคัดสรรและตรวจรับวัตถุดิบ
จนถึงผลิตสินค้าสำเร็จรูปส่งถึงลูกค้าโดยลูกค้าสามารถให้ความไว้วางใจในกระบวนการผลิตสินค้าที่ผ่านการควบคุมคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ลูกค้าอย่างมั่นใจ และรวมถึงลูกค้าที่ต้องการให้สินค้าตนเองได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อใช้แข่งขันทางการตลาด
บริษัทสามารถขอการรับรองมาตรฐานสินค้าซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของลูกค้าออกสู่ตลาดระดับมาตรฐานสากลได้
โดยมาตรฐานการผลิตที่บริษัทได้รับการรับรองได้แก่ ระบบ GMP , HACCP , HALAL และเรามุ่งมั่นสู่การทำระบบ ISO 22000