Jelly Strip

นวัตกรรม Gel Matrix ที่องค์การ NASA ยอมรับ

จากอาหารของนักบินอวกาศ สู่ที่สุดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบใหม่ ที่ดูดซึมได้มากกว่า