IMMUNA : Effects of ImmunaTM in Elderly Humans

ImmunaTM สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน (B-Cell)

QUALITY OF LIFE

Results

  • 75% ของกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนว่า “ดีขึ้น” โดยคำนึงถึงความรู้สึกในด้านอารมณ์ที่ดี และการพักผ่อน
  • >60% รู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงเพิ่มมากขึ้น และมีความอ่อนล้าลดลง
  • 70% รู้สึกว่ามีความเครียดลดลง
  • 51% ระบุว่าผลของ Immuna “ดี” หรือ “ดีมาก”

Immuna กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ B-Cell (ภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์) เห็นผลยิ่งขึ้นในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ