Optilut
Lutein Ester สกัดเข้มข้น จากดอกดาวเรือง ด้วยกระบวนการทำให้บริสุทธิ์การันตีด้วยสิทธิบัตร Patented Process & Composition of Natural Trans-Lutein & Natural Trans-Zeaxanthin

ประโยชน์ที่สำคัญ (Key benefits)

• ลดความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม
• ลดความเสี่ยงต้อกระจกก่อนวัยอันควร
• เพิ่ม Spatial memory
OptiLut เป็น Natural lutein esters ที่ผลิตด้วยเทคโนโลการสกัดเฉพาะของประเทศสหรัฐอเมริกา รับประกัน Non-GMO มีความสามารถ High Bioavailability คือ มีดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูง โดยผลการศึกษางานวิจัยเพื่อวัด Bioavailability พบว่าผลการทดลองจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับประทาน Lutein Esters สามารถดูซึมได้สูงกว่า กลุ่มที่รับประทาน Free Lutein
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยระดับ clinical study โดยแบ่งกลุ่มการทดลองเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาหลอก และ กลุ่มที่รับประทาน Lutein 10 , 20 mg และกลุ่มสุดท้ายได้รับ Lutein & zeaxanthin 20 mg โดยการวัดความหนาแน่นของสารสี ในจอประสาทตา(Macular Pigment Optical Density : MPOD ) จาก กราฟจะเห็นว่า กลุ่มที่ได้รับ Lutein 20 mg จะมีค่า MPOD สูงสุด แต่เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ค่า MPOD ของกลุ่มที่รับประทาน Lutein 10 mg เท่ากับ กลุ่มที่ได้รับ Lutein 20 mg ดังนั้น Lutein 10 mg ก็เพียงพอในการลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้ว
และการรับประทาน Lutein & zeaxanthin ช่วยลดการเกิดต้อกระจกก่อนวัยอันควรถึง 22%เมื่อศึกษาจากข้อมูลงานวิจัยในประชากรเพศหญิงโดยประเมินจากการกินและติดตามผลถึง12ปี นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษา Lutein & zeaxanthin พบว่ายังมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความจำ Spatial memory ดังนั้นจึงให้แนะนำให้ทาน Lutein & zeaxanthin อย่างต่อเนื่อง

สนใจติดต่อทีมขาย 3C

@LINE OA
สังเกตุได้ว่าในปัจจุบันเรามีโอกาสใช้สายตาอย่างต่อเนื่องทั้งในเวลาทำงานที่ต้องใช้สายตากับจอคอมหรือแม้แต่เวลาว่างพบว่าคนส่วนใหญ่มักใช้มักใช้เวลาและสายตากับการจ้องหน้าจอมือถือและอุปรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง เล่นโซเชียลมีเดียตาม แพลตฟอร์ม ต่างๆ ทำให้เรามีโอกาสจะรับแสงสีฟ้าจากอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า แสงสีฟ้า เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration หรือ AMD)
ดังนั้นหากมีพฤติกรรมการใช้สายตาอยู่หน้าจอนานๆเป็นประจำ ในระยะยาวจะเร่งการเสื่อมของดวงตาได้ จึงควรหาแนวทางในการป้องกันเพื่อยืดระยะเวลาการเสื่อมของตา ได้แก่
• ส่วมแว่นตาป้องกันแสงสีฟ้า
• งดใช้สายตาในที่มืด
• ปรับความสว่างของหน้าจอให้พอดีกับแสง
• พักสายตาบ่อยๆ
• หน้าจอ อุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ ควรห่างจากดวงตา 40 ซม.
• รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา
3C Group เข้าใจถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของดวงตายู่เสมอ เราจึงคัดสรรวัตถุดิบจากสารสกัดที่มีสรรพคุณอย่างครอบคลุมในหลากหลายด้าน รวมถึงสารสกัดที่ช่วยบำรุงสายตาอย่าง OptiLut
อ้างอิง
https://btimes.biz/gotcha/gotcha/